Erasmus Standard University Charter >>>

 Kārtība, kādā Rīgas 1.medicīnas koledžā tiek īstenotas apmaiņas programmas Lejuplādēt (.doc)

Pieteikums apmaiņas programmai (docētājs / personāls) Lejuplādēt (.doc)

Pieteikums apmaiņas programmai Lejuplādēt (.doc)

 

Studentu pieredze

Docētāju un personāla pieredze


_______________________________________

 


Rīgas 1.medicīnas koledžas profesionālā vidusskola laika posmā no 2009.gada 28. septembra līdz 2013.gada 31. augustam īsteno Eiropas Sociālā fonda darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes
„Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”
projektu „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

(Vienošanās Nr.2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001)
 

Projektā iesaistītais koledžas personāls:

Projekta koordinators - Inita Mieze, direktora vietniece profesionālās vidējās izglītības darbā, tālr.67379082
Projekta koordinatora asistente - Sendija Špacs - Daģe, struktūrvienības vadītāja, tālr.67379004
Projekta grāmatvede - Ļubova Kopilova, grāmatvede, tālr.67339661
Arī šajā 2011/12. mācību gadā profesionālo skolu audzēkņi saņems Eiropas Sociālā fonda stipendijas! - sīkāk šeit


Eiropas Sociālā fonda projekts „Sākotnējās profesionāls izglītības pievilcības veicināšana” 2010./2011.mācību gadā SKAITĻOS

Eiropas Sociālā fonda projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” INFORMATĪVAIS E-IZDEVUMS 2011.gada oktobris

Eiropas Sociālā fonda projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” INFORMATĪVAIS E-IZDEVUMS 2011.gada novembris

Eiropas Sociālā fonda projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” INFORMATĪVAIS E-IZDEVUMS 2011.gada decembris

Pārskats par periodu: 2011.gada septembris - 2012.gada jūnijs

_______________________________________

Pamatojoties uz 2012.gada 05.septembra sadarbības līgumu Nr.06-12/45 starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Rīgas 1.medicīnas koledžu par sadarbību Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes projekta „ Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”., vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3./10/IPIA/VIAA/001 īstenošanā, Rīgas 1. medicīnas koledžā no 05.09.2012. ir uzsākta projekta realizācija arodizglītības programmā „Zobārsta asistents”.
_______________________________________
Rīgas 1.medicīnas koledžā laika posmā no 07.09.2009. līdz 30.05.2011. tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts saskaņā ar projekta līguma Nr. 11.11-5/32 „Par mācību procesa realizāciju”.

Projekta priekšmets:
Ārstniecības personu pārkvalifikācija saskaņā ar RSU izstrādāto parkvalifikācijas programmu "Māsa-ārsta palīgs."
Mācību programmas apjoms: 3000 stundas.
Mērķauditorija:
Personas kurām ir māsas profesionālo kvalifikāciju apliecinošs izglītības dokuments un kuras vēlas pārkvalificēties par ārsta palīgiem.
Mācību norises vietas pa reģioniem:
1. Rīgas 1. medicīnas koledža
2. Daugavpils medicīnas koledža
3. SIA "Vidzemes slimnīca"
4. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"
Atbildīgā par projekta līguma realizāciju: Ilze Sipeniece, starptautisko attiecību speciāliste.
_______________________________________


NORD PLUS NORDEJORDEMODERN – MIDWIFE OF THE NORTH

Rīgas 1.medicīnas koledža kopš 2008.gada darbojas starptautiskajā Ziemeļvalstu, Baltijas valstu un ziemeļu autonomo apgabalu projektā, ko koordinē Ziemeļvalstu Vecmāšu izglītības asociācija.

Projekta priekšmets:Vecmāšu izglītība.
Projekta dalībvalstis un apgabali: Dānija, Igaunija, Somija, Islande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Zviedrija, Faroe salas, Grenlande, Ālandu salas.
Projekta koordinatore: Māra Grieze-Putniņa, izglītības metodiķe
_______________________________________


Nordplus Higher Education

Nosaukums : Quality assurance and development of partnership in medical education
Mērķis : The development of cooperation in the frames of which there will be held comparison of curricula and promotion of curricula development in congenerous medical educational programmes in two states - Latvia and Lithuania. Within the limits of the project it is planned to promote the Pharmacist’s assistants educational programme curriculum development and Nursing educational programme curriculum development together with Lithuanian colleagues
Dalībnieki: Māsas izglītības programmas un Farmaceita asistenta izglītības programmas docētāji
Realizācijas laiks: 2011./2012. studiju gads
_______________________________________LEONARDO DA VINCI VETPRO (VET speciālisti)

Projekta nosaukums: Pasniedzēju pedagoģiskās pieredzes un kompetenču pilnveidošana praktisko nodarbību organizācija zobārsniecības māsas izglītības programmā
Mobilitātes laiks :12.03.2012. – 17.03.2012.
Lejuplādēt *.docx failu.


Uzņemošā organizācija:Skolen for klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere, Aarhus, Dānija

Mērķis: Profesionālās izglītības speciālista, kas īsteno zobārstniecības māsas izglītības programmu, pedagoģisko prasmju un kompetenču pilnveide. Sasniedzot šo mērķi, tiks veicināta izglītības procesa kvalitatīva norise un nodrošināta izglītības programmas tālāka attīstību. Tātad tiks sasniegta projekta dalībnieka vajadzība - nodrošināta prasmju pilnveide, kas sekmēs Rīgas pirmās medicīnas koledžas izglītības procesa kvalitatīvu izaugsmi ne tikai zobārstniecībā, bet arī kopumā. Dalībnieki iegūs neatsveramu pieredzi, par mācību procesa organizāciju citā valstī.
Dalībnieki:Zobārstniecības māsas izglītības programmas pedagogi
_______________________________________LEONARDO DA VINCI Partnerships


Projekta nosaukums: ECVET in the field of health and social care - investigation and sharing of used instruments and principles (.PDF)

Projekta norises laiks: 2011. gada augusts – 2013.gada jūlijs.
Sadarbības partneri:
1. Akademie für berufliche Bildung gGmbH, Vācija
2. Alter-Form AID asbl, Beļģija
3. Rīgas 1.medicīnas koledža, Latvija
4. MEROSYSTEM s. r. o.,Čehija
5. Siawns Teg Limited, Lielbritānija
6. TENDA Solidarietà e cooperazione Brescia Est - Consorzio di Cooperative Sociali, Soc. Coop. Socialenija, Itālija
7. Grupul pentru Integrare Europeana, Rumānija
8. Izobra ževalni center Kadis 2002, zavod, Slovēnija
9. OSSE – Officina Sociale, cooperativa sociale a r.l., Itālija

Projekta apraksts:
Due to population ageing, there is hardly another professional field, where the need of well qualified employees in some European countries like Italy, Germany and France will increase so fast as in the branch of health and social care. The aim of the project is to promote the use of ECVET instruments and principles to support workers to use the freedom of work mobility within the field of health and social care by the recognition of learning outcomes, which can also be achieved by non-formal or informal learning. This sector therefore represents a good field for the insertion of ECVET on the labour market, provided that the systems of initial and further vocational education and training can promote this insertion. Therefore, this project will start up with developing an overview about the different systems of VET concerning professions in this field in the participating countries at EQF-level 2-5. The partners will share a common understanding of ECVET instruments and principles. The main task will be to share the existing "state of the art" analyses of testing and implementing ECVET within the field of health and social care in each country. Within a further step, the partners will share the existing methods to describe qualifications, to define assessment standards, and to compare and assure recognition of training courses, corresponding to ECVET instruments and principles. This will be ensured by relying on another Tranfer of Innovation Project, which will be introduced by the coordinator of this partnership. The outcome of this will be a summary of best practice models. Depending on that, the project will support the development of ECVET-partnerships by developing criteria for the memorandum of understanding, that are adapted to the specialities of this field.
_______________________________________

 
NORD PLUS JUNIOR EXCHANGE PROJECT

Rīgas 1.medicīnas koledža 2009./2010. akadēmiskajā gadā piedalījās studentu apmaiņas projektā "Pharmaceutical exchange" Nord Plus Junior Exchange projekta ietvaros.

Projekta aktivitāte:
Farmaceita asistenta specialitātes studentu profesionālā apmācība starptautiskās pieredzes apmaiņas ietvaros.
Sadarbības partneris: Yrkesakademin i Österbotten.
Projekta koordinators: Edgars Kažoks.
_______________________________________


ERASMUS

Rīgas 1.medicīnas koledžā no 2009.gada 1.jūnija līdz 2010.gada 30.septembrim Eiropas komisijas Mūžizglītības programmas ietvaros tika īstenota ERASMUS mobilitātes programma.

Programmas aktivitāte:
Farmaceita asistenta programmas docētāju mobilitāte.
Starptautiskās sadarbības partneris: Tallinas Veselības koledža.
Programmas koordinators: Edgars Kažoks.

___________________________________________________

Noslēgtie projekti

30.12.2010

Ir noslēdzies Rīgas 1.medicīnas koledžas realizētais Eiropas Reģionālās Attīstības fonda projekts, līguma Nr. 2010/0065/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/025 „Rīgas 1.medicīnas koledžas infrastruktūras modernizācija”, kas norisinājās laika posmā no 01.04.2010 līdz 31.12.2010.Projekta realizācijas laikā tika sniegts ieguldījums „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” mērķa sasniegšanā - uzlabot augstākās izglītības kvalitāti un pieejamību, modernizējot augstākās izglītības iestāžu infrastruktūru, tajā skaitā pielāgojot personām ar funkcionāliem traucējumiem, nodrošinājumu ar iekārtām, aprīkojumu un tehnoloģijām.

Projekta laikā veikts atsevišķu koledžas telpu remonts un daļēja mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju modernizācija studiju programmās „Ārstniecība” (Ārsta palīgs, Vecmāte), „Māszinības” (Māsa) un „Farmācija” (Farmaceita asistents). Projekta ietvaros koledžas infrastruktūra ir kļuvusi pieejamāka personām ar funkcionālajiem traucējumiem. Projekta aktivitātes sniedz ieguldījumu augstākās izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabošanā Latvijā.

Pateicoties projekta ietvaros sasniegtajiem rezultātiem, koledžas studentiem būs iespēja apgūt visjaunākās darba tirgum nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes, līdz ar to tiks paaugstināta absolventu konkurētspēja darba tirgū. Skatoties nākotnes perspektīvā šī projekta realizācija veicina izglītības sasaiti ar darba tirgus mainīgajām vajadzībām, t.sk., uzlaboti darba apstākļi, mācību process, teorētisko un praktisko nodarbību realizācijas kvalitāte.

___________________________________________________


Plānotie projekti

Koledžas iesniegtie projektu pieteikumi:

• EU Health programme
Programme of Community action in the field of health (2008-2013)
Projekts: Local community including school-based initiatives to prevent overweight and obesity among children and adolescents

• Nordplus Higher Education programme
Projekts : Miracle of birth

• Leonardo Da Vinci programme (VET PRO)
“Zobu tehniķu izglītības programmas pasniedzēju profesionālā pilnveide”

Studiju programmas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas

Vecmāte

Farmaceita asistents

Ārsta palīgs

Māsa

 

 

Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas

Zobu tehniķis

Zobārstniecības māsa

 

Arodizglītības programmas

Zobārsta asistents

Māsas palīgs

Aprūpētājs

Seko mums!